<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165783_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">1.04%</p> <p class="fs12 mt2 inline-block JO_165796_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">0.08%</p> <p class="fs12 mt2 inline-block JO_165796_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">0.53%</p> <p class="fs12 mt2 inline-block JO_165835_q80" style="color: rgb(0, 181, 120);">-0.30%</p> <p class="fs12 mt2 inline-block JO_165835_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">0.23%</p> <p class="fs12 mt2 inline-block JO_165900_q80" style="color: rgb(0, 181, 120);">-0.11%</p> <p class="fs12 mt2 inline-block JO_165900_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">0.02%</p> <p class="fs12 mt2 inline-block JO_165951_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">0.54%</p> <p class="fs12 mt2 inline-block JO_165951_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">1.06%</p> <p class="fs12 mt2 inline-block JO_165964_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">0.21%</p> <p class="fs12 mt2 inline-block JO_165964_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">0.24%</p> <p class="fs12 mt2 inline-block JO_165977_q80" style="color: rgb(0, 181, 120);">-1.55%</p> <p class="fs12 mt2 inline-block JO_165977_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">2.56%</p> <p class="fs12 mt2 inline-block JO_165990_q80" style="color: rgb(0, 181, 120);">-1.25%</p> <p class="fs12 mt2 inline-block JO_165990_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">3.33%</p> <p class="fs12 mt2 inline-block JO_166080_q80" style="color: rgb(0, 181, 120);">-0.69%</p> <p class="fs12 mt2 inline-block JO_166080_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">1.66%</p> <p class="fs12 mt2 inline-block JO_166093_q80" style="color: rgb(0, 181, 120);">-0.65%</p> <p class="fs12 mt2 inline-block JO_166093_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">1.13%</p> <p class="fs12 mt2 inline-block JO_166119_q80">0.00%</p> <p class="fs12 mt2 inline-block JO_166132_q80" style="color: rgb(0, 181, 120);">-1.62%</p> <p class="fs12 mt2 inline-block JO_166132_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">0.58%</p> <p class="fs12 mt2 inline-block JO_166184_q80">0.00%</p>
湖北省公务员培训
化妆培训的最好学校
语言学考研学校有哪些
广州公办中专学校排名前十
菏泽新东方英语培训班
珠海市立才学校
南京新加坡伊顿国际学校
朝阳市英德学校死人
广东菜培训
昆明三中空港实验学校
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165783_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">1.04%</p> <p class="fs12 mt2 inline-block JO_165796_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">0.08%</p> <p class="fs12 mt2 inline-block JO_165796_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">0.53%</p> <p class="fs12 mt2 inline-block JO_165835_q80" style="color: rgb(0, 181, 120);">-0.30%</p> <p class="fs12 mt2 inline-block JO_165835_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">0.23%</p> <p class="fs12 mt2 inline-block JO_165900_q80" style="color: rgb(0, 181, 120);">-0.11%</p> <p class="fs12 mt2 inline-block JO_165900_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">0.02%</p> <p class="fs12 mt2 inline-block JO_165951_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">0.54%</p> <p class="fs12 mt2 inline-block JO_165951_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">1.06%</p> <p class="fs12 mt2 inline-block JO_165964_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">0.21%</p> <p class="fs12 mt2 inline-block JO_165964_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">0.24%</p> <p class="fs12 mt2 inline-block JO_165977_q80" style="color: rgb(0, 181, 120);">-1.55%</p> <p class="fs12 mt2 inline-block JO_165977_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">2.56%</p> <p class="fs12 mt2 inline-block JO_165990_q80" style="color: rgb(0, 181, 120);">-1.25%</p> <p class="fs12 mt2 inline-block JO_165990_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">3.33%</p> <p class="fs12 mt2 inline-block JO_166080_q80" style="color: rgb(0, 181, 120);">-0.69%</p> <p class="fs12 mt2 inline-block JO_166080_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">1.66%</p> <p class="fs12 mt2 inline-block JO_166093_q80" style="color: rgb(0, 181, 120);">-0.65%</p> <p class="fs12 mt2 inline-block JO_166093_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">1.13%</p> <p class="fs12 mt2 inline-block JO_166119_q80">0.00%</p> <p class="fs12 mt2 inline-block JO_166132_q80" style="color: rgb(0, 181, 120);">-1.62%</p> <p class="fs12 mt2 inline-block JO_166132_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">0.58%</p> <p class="fs12 mt2 inline-block JO_166184_q80">0.00%</p>